Saturday, July 11, 2015

Broiler Litter Select Characteristics (My Case Study in Turkey)/ Et Tavuğu Gübresinin Bazı Özellikleri (Bolu Saha Çalışmam)

Broiler litter samples were collected and analyzed in the scope of my intramurally-funded research project in Turkey. The study area was Bolu province. Rice hulls are typically used as bedding in the broiler houses.

Fresh samples: were collected from the broiler house floor upon the completion of a production cycle which is typically between 40-50 days.

Stockpiled samples: were obtained from the little piles where the litter is stored before they are applied on cropland following crop harvest, which is typically in late summer in the region.

If the tables are interesting for you and you want to use them, please cite the following peer-reviewed article of mine. You can also use the link to access the full manuscript.


Physicochemical characteristics of the fresh and stockpiled litter.[a]
Litter
Type
Sample
Size
Dry 
Matter
%
Organic Matter
%
pH[b]
EC[b]
mS cm-1
TKN
%
TP[c]
%
N:P[c]
Fresh
 22
72.7 a
±11.8
60.9 a
±6.1
8.4 a
±0.8
8.36 a
±0.80
3.47 a
±0.49
1.36 a
±0.31
2.64 a
±0.67
Stockpiled
28
64.2 b
±6.7
50.4 b
±11.7
8.4 a
±1.0
8.37 a
±1.00
2.62 b
±1.14
1.71 b
±0.50
1.76 b
±0.55
[a]   Values are means ± standard deviations. Means in the same column followed by different letters are significantly different (p < 0.05).
    No inter-column statistical comparison was made. TKN = total Kjeldahl nitrogen (dry basis), TP = total phosphorus (dry basis), EC = electrical conductivity, and N:P = ratio of total Kjeldahl nitrogen to total phosphorus (g N g-1 P).
[b]   pH and EC were determined in 1:2 (v/v) suspensions.
[c]   Fresh and stockpiled sample sizes were 21 and 14, respectively.

Major metals in the fresh and stockpiled broiler litter.[a]
Litter
Type
Sample
Size
Na
%
K
%
Ca
%
Mg
%
Mn
mg kg-1 
Fe[b]
mg kg-1
Cu
mg kg-1
Zn
mg kg-1
Ba
mg kg-1
Fresh
21
0.36 a
±0.05
3.86 a
±0.54
2.59 a
±0.78
0.52 a
±0.11
571 a
±114
1432 a
±1478
90.7 a
±20.9
594 a
±105
18.2 a
±6.7
Stockpiled
14
0.36 a
±0.12
4.14 a
±0.82
3.55 b
±1.31
0.68 b
±0.22
763 b
±235
1574 a
±728
104.4 a
±37.1
725 a
±251
23.9 a
±9.1
[a]   Values are means ± standard deviations. Means in the same column followed by different letters are significantly different (p < 0.05).
No inter-column statistical comparison was made.
[b]  Fe was not detected in one stockpiled sample and was <581 mg kg-1 in three fresh and one stockpiled sample.

 

Turkish version of this post is given below (Türkçe):

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde öğretim üyesi iken yürüttüğüm bilimsel araştırma projesi (BAP) kapsamında Bolu ilinde üretilen et tavuğu (broyler) gübresi örnekleri toplanarak analiz edilmiştir. Tavuk kümeslerinde altlık olarak genelde çeltik kavuzu kullanılmaktadır.

Taze örnekler: 40-50 gün kadar süren besleme dönemi tamamlandıktan ve tavuklar kesime götürüldükten hemen sonra kümeslerin tabanlarından toplanmıştır.

Yığın örnekleri: kümeslerin bulunduğu bölgelerin yakınındaki üstü açık gübre yığınlarından alınan örneklerdir. Gübre hasat ardından yaz sonunda tarlalara uygulanmaktadır. 

Aşağıda verdiğim tablolara ilginizi çektiyse ve bunlardaki verileri herhangi bir biçimde kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki hakemli dergide İngilizce olarak yayınlanmış makaleme atıf yapınız: 


Et tavuğu gübresinin fizikokimyasal özellikleri.[a]
Gübre Türü
Örnek Sayısı
Kuru Madde
%
Organik Madde
%
pH[b]
EC[b]
mS cm-1
TKN
%
TP[c]
%
N:P[c]
Taze
22
72.7 a
±11.8
60.9 a
±6.1
8.4 a
±0.8
8.36 a
±0.80
3.47 a
±0.49
1.36 a
±0.31
2.64 a
±0.67
Yığın
28
64.2 b
±6.7
50.4 b
±11.7
8.4 a
±1.0
8.37 a
±1.00
2.62 b
±1.14
1.71 b
±0.50
1.76 b
±0.55
[a]   Değerler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. Aynı sütundaki farklı harfler değerlerin birbirinden % 95 istatistiksel olasılıkla farklı olduğunu göstermektedir.
   Sütunlar arası bir istatistiksel inceleme yapılmamıştır. TKN = toplam Kjeldahl azotu (katı bazda), TP = toplam fosfor (katı bazda), EC = elektrik iletkenliği, and N:P =  toplam Kjeldahl azotu toplam fosfor kütlesel (g N g-1 P). Gübrenin nitrit, nitrat içeriği epeyce düşük olduğundan TKN toplam azota eşitmiş gibi kabul edilebilir.
[b]  pH and EC hacmen 1:2 süspansiyonlar içinde ölçülmüştür. 
[c]  Taze ve yığın örnek sayıları sırasıyla 21 ve 14'tür.

Taze ve yığında bekletilmiş et tavuğu gübresindeki ana metaller.[a]
Gübre 
Türü
Örnek Sayısı
Na
%
K
%
Ca
%
Mg
%
Mn
mg kg-1 
Fe[b]
mg kg-1
Cu
mg kg-1
Zn
mg kg-1
Ba
mg kg-1
Taze
21
0.36 a
±0.05
3.86 a
±0.54
2.59 a
±0.78
0.52 a
±0.11
571 a
±114
1432 a
±1478
90.7 a
±20.9
594 a
±105
18.2 a
±6.7
Yığın
14
0.36 a
±0.12
4.14 a
±0.82
3.55 b
±1.31
0.68 b
±0.22
763 b
±235
1574 a
±728
104.4 a
±37.1
725 a
±251
23.9 a
±9.1
[a]   Değerler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. Aynı sütundaki farklı harfler değerlerin birbirinden % 95 istatistiksel olasılıkla farklı olduğunu göstermektedir.
Sütunlar arası bir istatistiksel inceleme yapılmamıştır. 
[b]  Fe bir örnekte ölçülebilecek değerinde altında kalmış, üç taze ve bir yığında bekletilmiş örnekte ise 581 mg kg-1 den düşük bulunmuştur.


No comments:

Post a Comment